Art Vision
Research Article

An Investigation of the Clothing Design Project for the Modernization of Musical Themed Costumes According to Student Opinion: Sample of Textile and Fashion Design Department

1.

Tarsus Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Moda Tasarımı Bölümü, Mersin, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 124-132
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.221754
Read: 304 Downloads: 107 Published: 28 October 2022

Today, many art and design fields of study supply resources to each other with the interdiciplinary apprehension. Musicals are a branch of art in which many art fields are exhibited together on the stage and the main way of expression is music. In this study, within the framework of the University-Industry cooperation, the apparel design projects of Department of Textile and Fashion Design students were studied within the scope of musicals theme. In this project, the main theme of musicals and six different musical themes were studied by six students within the framework of the Apparel Design course Project of Department of Textile and Fashion Design 2019–2020 academic year students. As a result of this study, 12 modernized apparel designs suitable for today's fashion were created. The current literature concerning the study topic was reviewed and the interview method was used as a data collection tool. Findings were obtained by performing online interviews with the sample group covering the whole population. The data obtained by content analysis, one of the qualitative research methods, were interpreted. As a result of the study, the apparel designs of the students who successfully completed the design process and voluntarily participated in this research were interpreted within the fashion of their period.

Müzikal Temalı Kostüm Modernizasyonuna Yönelik Giysi Tasarımı Projesinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi: Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Örneği

Günümüzde çoğu sanat ve tasarım alanı, genellikle disiplinler arası bir yaklaşım ile birbirine kaynak sağlamaktadır. Müzikaller birçok sanat alanının bir arada sahnede sergilendiği, temel anlatım aracının müzik olduğu bir sanat dalıdır. Müzikaller, giysi tasarımı için ilham kaynağı sunabilecek birçok veriye sahip bir sanat alanıdır. Bu çalışmada, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü öğrencilerinin Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında, müzikaller teması kapsamında giysi tasarım proje çalışmaları incelenmiştir. Bu proje Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 2019–2020 eğitim öğretim yılı öğrencilerinin Giysi Tasarım dersi projesi kapsamında, müzikaller ana teması ile 6 farklı müzikal teması çalışan 6 öğrenci çalışması incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda günümüz modasına uygun modernize edilmiş 12 giysi tasarımı üretilmiştir. Araştırma konusu ile ilgili olarak mevcut literatür taranmış ve veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Tüm evreni kapsayan örneklem grubu ile online görüşmeler gerçekleştirilerek bulgular oluşturulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile elde edilen veriler yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda tasarım sürecini başarı ile gerçekleştiren ve bu araştırmaya gönüllü katılım gösteren öğrencilerin giysi tasarımları, sahip olduğu dönemin modası içerisinde ele alınarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Giysi tasarımı, kostüm, modernizasyon, müzikal

Cite this article as: Enes, E. (2022). An investigation of the clothing design project for the modernization of musical themed costumes according to student opinion: Sample of textile and fashion design department. Art Vision, 28(49), 124-132.

Files
EISSN 2822-3144