Art Vision
Research Article

Nature-Inspired Creativity and Its Usage in Ceramic Art Objects

1.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Seramik Bölümü, Ankara, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 198-206
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.222791
Read: 174 Downloads: 62 Published: 28 October 2022

The interaction between human and nature has differed from the paleolithic period to the present day in accordance in line with the desire of humans to dominate nature. During and after the industrial revolution, the interaction dimension has changed and the interaction balance has been negative. Nowadays, the power of human over nature is directed at exhausting it. The change and transformation of nature has developed depending on the time. The power of nature represents more than just a visual inspiration. Taking the interaction in nature as a model and transferring it to ceramic art objects is provided by using artistic and technological searches and gained experiences in the body and surfaces of ceramic works. Nature shows the artist that just as nature renews itself, art can be redesigned. This situation is observed in the works revealed in the dimension of creativity. The ceramic artist uses the nature model, physical or tactile texture samples in her works as a tool both in terms of function and style. Some ceramic artists, on the other hand, describe the return to nature in their works. This study focuses on the utilization of nature in the transformation of mud, which is an element of nature, into an art object, the function of the permeability of nature with technological applications in the art object, and the work of selected artists in this field. After baking, the mud is ground and reused in the clay body, on the surface, and on the glaze were observed in the artist’s works examined within the scope of the study. Examples include visual images and abstraction. The design fiction within nature itself results in the search for texture and form in the art objects that are focused on function and style, supported by technology. Bringing this result together with the receiver is an experience that is given to the receiver. The connection that human has established with nature has been transferred to art objects. On the works of selected artists, the influence of nature was traced, which was achieved through the skillful use of artistic tools and materials. Examples that require technical knowledge and experience in research will offer new horizons to researchers in this field. It has been studied in order to be a source for new generation designers.

Doğa İlhamlı Yaratıcılık ve Seramik Sanat Nesnesinde Kullanımı

İnsan ve doğa arasındaki etkileşim, Paleolotik dönemden bugüne insanın doğaya egemen olma isteği doğrultusunda farklılık göstermiştir. Sanayi devrimi ve sonrasında etkileşim boyutu değişmiş, etkileşim dengeleri olumsuz olmuştur. Günümüzde insanın doğa üzerindeki gücü, onu tüketmeye yöneliktir. Doğanın değişimi ve dönüşümü, zamana bağlı olarak gelişim göstermiştir. Doğanın gücü, görsel bir ilham kaynağından daha fazlasını temsil eder. Doğadaki etkileşimin model alınarak seramik sanat nesnelerine aktarımı, seramik eser bünye ve yüzeylerinde sanatsal, teknolojik arayışlar ve kazanılan deneyimlerin kullanılması ile sağlanmıştır. Doğa sanatçıya, doğanın kendisini yenilemesi gibi sanatın da yeniden tasarlanabileceğini göstermektedir. Bu durum yaratıcılık boyutunda ortaya konan eserlerde izlenmektedir. Seramik sanatçısı çalışmalarında doğa modelini, fiziksel ya da dokunsal doku örneklerini, hem işlev hem de üslup bakımından bir araç olarak kullanmaktadır. Bazı seramik sanatçıları ise ortaya koydukları eserlerde doğaya geri dönüşü anlatmaktadır. Bu çalışma; doğanın bir unsuru olan çamurun, sanat nesnesine dönüşümünde doğadan yararlanma, doğanın geçirgenliğinin sanat nesnesinde teknolojik uygulamalar ile işlev kazanması ve bu alanda seçilmiş sanatçıların çalışmaları odaklı ele alınmıştır. Çamurun pişirim sonrası öğütülerek yeniden kil bünyede, yüzeyde ve sırda kullanımı çalışma kapsamında incelenen sanatçı eserlerinde izlenmiştir. Örnekler, görsel imgeler ve soyutlama içermektedir. Doğanın kendi içindeki tasarım kurgusu, ortaya konan sanat nesnelerinde işlev ve üslup odaklı, teknoloji destekli doku ve biçim arayışları ile sonuçlanmaktadır. Bu sonucun alımlayıcı ile buluşturulması, alımlayıcıya yaşatılan bir deneyimdir. İnsanın doğa ile kurduğu bağ, sanat nesnelerine aktarılmıştır. Seçilmiş sanatçıların eserleri üzerinde, sanatsal araçların ve malzemelerin ustaca kullanılmasıyla elde edilen doğanın etkisi izlenmiştir. Araştırmada teknik bilgi ve deneyim gerektiren örnekler, bu alandaki araştırmacılara yeni ufuklar sunacaktır. Yeni nesil tasarımcılara kaynak olabilmesi için çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanat nesne, kil bünye, ilham, doğa, doku

Cite this article as: Boratav, O. (2022). Nature-inspired creativity and its usage in ceramic art objects. Art Vision, 28(49), 198-206.

Files
EISSN 2822-3144