Art Vision
Research Article

Predictive Power of the Solfeggio and Singing Courses in Accompaniment Course Success

1.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Zonguldak, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 110-115
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.1036544
Read: 412 Downloads: 262 Published: 28 October 2022

In this study, it is intended to reveal the predictive power of the solfeggio and singing courses in accompaniment course success. The research is quantitative and it is in the relational screening model in terms of determining the correlational relationship between the variables. Correlation and regression analysis is used to determine the correlational relationship between the variables. Within the analysis, it is tried to reveal the predictive power of solfeggio and singing courses on the accompaniment course. As a result of the research, it is seen that the assumption that solfeggio and singing courses are effective on the accompaniment course is significant and both variables entered the equation. As a result, it is seen that solfeggio and singing courses predicted the achievement of the accompaniment course.

Solfej ve Şan Derslerinin Korrepetisyon Dersindeki Başarı Düzeyini Yordama Gücü

Bu araştırmada solfej ve şan derslerinin, korrepetisyon dersindeki başarı düzeyini yordama gücünün ortaya koyması amaçlanmıştır. Araştırma, nicel bir araştırma olup, değişkenler arasındaki korelasyonel ilişkiyi belirlemesi açısından ilişkisel tarama modelindedir. Değişkenler arasındaki korelasyonel ilişkinin belirlenmesinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler ile solfej ve şan derslerinin korrepetisyon dersini yordama gücü ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda korrepetisyon dersi üzerinde solfej ve şan derslerinin etkili olduğu yönündeki varsayımın anlamlı olduğu ve her iki değişkenin de denkleme girdiği görülmüştür. Sonuç olarak solfej ve şan derslerinin korrepetisyon dersi başarısını yordadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eşlikleme, yordama, müzik eğitimi, şan, solfej

Cite this article as: Mohan Kömürcü, H. (2022). Predictive power of the solfeggio and singing courses in accompaniment course success. Art Vision, 28(49), 110-115.

Files
EISSN 2822-3144