Art Vision
Research Article

Transhumanism in The Context of Contemporary Art

1.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik Bölümü, Çankırı, Türkiye

2.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Seramik Bölümü, Konya, Türkiye

Art Vision 2022; 28: 145-154
DOI: 10.5152/ArtVis.2022.222690
Read: 213 Downloads: 77 Published: 28 October 2022

The term “transhumanism,” which started to be used widely in the middle of the 20th century, has placed the understanding of “improved human” in light of advancing science and technology, in the focus of many different fields, including its art. The current, which deeply affects the existing understandings, has begun to take the art under the influence of many disciplines. In the historical process, the changing perception of the human body in artistic perspective is faced with a radical change in the 21st century. The possibility of unlimited transformation of human beings in the future with science and technology is seen in harmony with the unlimited chemistry of art. In the research, the concepts of transhumanism and posthumanism were analyzed in summary and the works produced in this field were investigated. Within the scope of the research, a selection was created from the productions of Joanna Grochowska, Stelarc, Agi Haines, Mike Monahan, and Neil Harbisson. In the article, considering the different artistic practices of the artists, the body’s handling in the triangle of science, technology, and art is examined. There are two separate groups that defend and criticize the understanding of transhumanism in contemporary art. The artist selection of the research is composed of artists who defend transhumanism and claim that human capacity will increase with technology and science.

Güncel Sanat Bağlamında Transhümanizm

20.yy’ın ortalarında yaygın biçimde kullanılmaya başlanan transhümanizm terimi, ilerleyen bilim ve teknolojinin ışığında “geliştirilmiş insan” anlayışını, sanatında aralarında bulunduğu farlı bir çok alanın odağına yerleştirmiştir. Var olan anlayışları derinden etkileyen akım, sanatın bir çok disiplinini etkisi altına almaya başlamıştır. Tarihsel süreçte, sanatsal perspektifte insan bedeninin değişen algısı, 21.yy.’da kökten bir değişimle karşı karşıyadır. İnsanın gelecekte bilim ve teknoloji ile sınırsız biçimde dönüştürülme ihtimali, sanatın sınırsız kimyası ile uyum içinde görülmektedir. Araştırmada, transhümanizm ve posthümanizm kavramları özet biçimde analiz edilerek, bu alanda üretilen eserler araştırılmıştır. Yapılan araştırma kapsamında, Joanna Grochowska, Stelarc, Agi Haines, Mike Monahan ve Neil Harbisson’ın üretimlerinden bir seçki oluşturulmuştur. Makalede sanatçıların farklı sanatsal pratikleri göz önünde bulundurularak, bedenin bilim, teknoloji ve sanat üçgeninde ele alınışı irdelenmiştir. Güncel sanatta transhümanizm anlayışını savunan ve eleştiren iki ayrı grup ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın sanatçı seçkisi, transhümanizmi savunan, teknoloji ve bilimle insan kapasitesinin artacağını ileri süren sanatçılardan oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beden, güncel sanat, bilim, teknoloji, transhümanizm

Cite this article as: Özer, R.T.B., & Nükte Dinçer, M. (2022). Transhumanism in the context of contemporary art. Art Vision, 28(49), 145-154.

Files
EISSN 2822-3144