Art Vision
Research Article

YouTube-Supported Music Lesson Platform and Access with QR Codes: Blended Learning Activities

1.

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Art Vision 2023; 29: 84-91
DOI: 10.5152/ArtVis.2023.22160
Read: 157 Downloads: 63 Published: 01 March 2023

This research was carried out to evaluate the views of teacher and students on technology and blended learning supported learning activities prepared for the educational music composition course. These activities include course videos on YouTube and course notes supported by QR codes that provide access to these videos. All activities have been organized concerning blended learning principles. Action research, one of the qualitative research designs, was used in the research. The action research procedure was applied in the spring semester of the 2021–2022 academic year in the educational music composition course within 4 weeks. The study group consisted of fourth-year undergraduate students (N=38) who take the educational music composition course at Atatürk University, Department of Music Education. Teacher diaries and semi-structured interview forms were used in the collection of research data. The collected data were analyzed by content analysis method. In order to increase the validity and reliability of the research, the agreement between the two coders was calculated. In order to increase the validity and reliability of the research, the agreement rate between the two encoders was calculated. In the research, it was concluded that the course activities prepared on YouTube and the QR-coded lecture notes that provide access to these activities increase the performance and motivation of the students.

YouTube Destekli Müzik Dersi Platformu ve QR Kodlarıyla Erişim: Harmanlanmış Öğrenme Aktiviteleri

Bu araştırma, eğitim müziği besteleme dersi için hazırlanmış teknoloji ve harmanlanmış öğrenme destekli öğrenme aktivitelerine yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu aktiviteler içerisinde Youtube ders videoları ve bu videolara ulaşımı sağlayan QR kodlarıyla desteklenmiş ders notları yer almaktadır. Tüm etkinlikler harmanlanmış öğrenme ilkeleriyle ilişkili olarak organize edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Eylem araştırması prosedürü 2021–2022 öğretim yılı bahar döneminde eğitim müziği ve besteleme dersinde 4 haftalık süre içerisinde uygulanmıştır. Çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında eğitim müziği besteleme dersini alan lisans dördüncü sınıf öğrencilerinden (N=38) oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması aşamasında öğretmen günlükleri ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak amacıyla iki kodlayıcı arasında uyuşma oranı hesaplanmıştır. Araştırmada YouTube üzerinde hazırlanan ders etkinliklerinin ve bu etkinliklere ulaşımı sağlayan QR kodlu ders notlarının öğrencilerin performansını ve motivasyonlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış öğrenme aktiviteleri, Covid-19, QR kodları, YouTube

Cite this article as: Uludağ, A. K., & Gülüm, O. (2023). YouTube-Supported music lesson platform and access with QR codes: Blended learning activities. Art Vision, 29(50), 84-91.

Files
EISSN 2822-3144